Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách?

Odborné publikace se v posledních letech staly klíčovým indikátorem pro hodnocení práce akademických institucí i jednotlivců. Spolu s počtem publikací narůstá strmě i počet časopisů a dalších publikačních platforem. Jak mezi mini rozlišovat? Jak rozpoznat kvalitu v jednotlivých oborech a multidisciplinárních oblastech? Jak rozeznat seriózní odborné periodikum od podvodných či tzv. predátorských časopisů – stačí na to impakt faktor a databáze Scopus? Je publikace v angličtině nutně hodnotnější, než publikace v češtině či jiných jazycích? Jak zvážit hodnotu monografií a editovaných svazků?
Seminář staví na přesvědčení, že klíčovou roli v tom, jak dnes vypadají (společenské) vědy, nemají jen národní a institucionální vědní politiky, ale především výzkumníci a výzkumnice sami – v roli autorů, editorek, recenzentů, členek odborných komisí a panelů. Cílem semináře je diskutovat publikační praxi v Česku v širším mezinárodním kontextu a formulovat praktická doporučení pro orientaci v dnes málo přehledné publikační krajině.
Akce je zaměřena na doktorské studenty a studentky a začínající výzkumníky a výzkumnice ve společenskovědních oborech. Vítáni se svými zkušenostmi a otázkami budou nicméně akademici ve všech fázích profesní dráhy i veřejnost se zájmem o vědu a vědní politiku.
V první části semináře bude prezentováno několik tematických příspěvků (13:00-14:30), poté proběhne moderovaná plenární diskuze s panelisty (15:00-16:00). Občerstvení na místě zajištěno.

Video záznam

Na semináři vystoupili:
Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR pro oblast společenských věd
Luděk Brož, Etnologický ústav AV CR; člen oborového panelu 404 Grantové agentury ČR; člen redakční rady Sociologického nakladatelství
Lukáš Linek, Sociologický ústav AV ČR; člen Expertního panelu SHVc – Společenské vědy při Radě pro výzkum, vývoj a inovace
Tereza Stöckelová, Sociologický ústav AV ČR; Fakulta humanitních studií UK; šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu /Czech Sociological Review
Václav Štětka, Fakulta sociálních věd UK; člen oborového panelu 404 Grantové agentury ČR

Moderuje: Irena Reifová, Fakulta sociálních věd UK