Věda jako forma komunikace

Výzkum se soustředí na analýzu forem a nástrojů komunikace uplatňujících se v mezioborové spolupráci, v institucionálním zabezpečení a řízení vědeckého výzkumu a v interakci mezi vědou a společností. Zvláštní pozornost bude věnována zapojení českého výzkumu do evropského a světového kontextu a využívání výsledků vědy v každodenním životě. Mezioborovou bází výzkumu bude spolupráce filosofů, sociologů, historiků a zástupců přírodních věd.


Výzkumné projekty

Věda v české společnosti (paradigmata, instituce, komparace)

Koordinátor
PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav), franc@mua.cas.cz

Zapojené instituce
Filosofický ústav AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Zodpovědný výzkum a inovace: komunikace a propojení mezi vědou a společností

Koordinátor
Tereza Stöckelová, Ph.D. (Sociologický ústav), tereza.stockelova@soc.cas.cz

Zapojené instituce
Sociologický ústav AV ČR; Filosofický ústav AV ČR

Reflexe jazyka a metodologie přírodních věd

Koordinátor
PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (Filosofický ústav), havlik@flu.cas.cz

Zapojené instituce
Filosofický ústav AV ČR; Fyzikální ústav AV ČR; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR