Konference Greek and Latin Astronomical Texts from Classical Antiquity to the Middle Ages

Ve dnech 15.–16. června 2018 se bude ve vile Lanna konat konference, která je současně pravidelným setkáním mezinárodní pracovní skupiny, zformované před deseti lety prof. Annou Santoni ze Scuola Normale Superiore v Pise (cf. http://certissimasigna.sns.it).
Badatelským zájmem skupiny je systematický výzkum antických řeckých a latinských textů o souhvězdích, zvláště Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění, Arátových Jevů na nebi a Hyginovy Astronomie, Hipparchových Komentářů na Eudoxa a Aráta, Ptolemaiových Příručních tabulek, Katalogu hvězd apod. a způsobu jejich tradování ve středověku. Jádrem práce jsou středověké řecké, byzantské a latinské astronomické rukopisy, zvláště tzv. Aratea, to znamená scholia a práce založené na Ciceronově a Germanikově překladu Arátových Jevů do latiny. Takových textů vznikla celá řada; významný opis jednoho z nich, identifikovaného jako Aratus Latinus revisionatus, je uložen také u nás, v pražské Národní knihovně, pochází patrně již z 10. století a do Čech se dostal nejspíše v Kosmově době. Tyto texty nejsou dosud z velké části moderně vydány. Skupina se zabývá studiem jejich geneze, kontexty jak textovými, tak – v případě iluminovaných rukopisů – kontexty umělecko historickými, i jejich zpřístupněním (včetně XML-TEI výstupů).
Projekt představila Anna Santoni a Fabio Guidetti mj. na sympóziu organizovaném Alenou a Petrem Hadravovými a Alexandrem Jonesem v rámci 5. konference Evropské společnosti pro dějiny vědy v Athénách 2012 (http://5eshs.hpdst.gr/sites/5eshs.hpdst.gr/files/5eshs-proceedings.pdf, p. 712). Zatím poslední workshopy a konference skupiny se konaly v Barceloně (Universitat Autonoma: Eratosthenes, Catasterismes. 20 anys d´edicions i traduccions) v roce 2014, v Pise (Scuola Normale Superiore: Fenomeni di Arato, i commenti, le illustrazioni, le traduzioni. Premesse per una edizione digitale) v roce 2015 (https://www.sns.it/eventi/i-fenomeni-di-arato-i-commenti-le-illustrazioni-le-traduzioni-premesse-una-edizione-digitale; http://certissimasigna.sns.it/index.php?id=6&type) a v Benátkách (Biblioteca Nazionale Marciana: Certissima signa: A Venice Conference on Greek and latin Astronomical Texts) v roce 2016 (http://marciana.venezia.sbn.it/eventi/convegno-certissima-signa-venice-conference-greek-and-latin-astronomical-texts). K publikacím vydaným skupinou patří např. Eratosthenes’ Catasterisms. Receptions and Translations, ed. by Jordi Pàmias, Mering, Utopica 2016; Poesia delle stelle tra antichità e medioevo, ed. by Fabio Guidetti, Edizioni della Normale, SNS Pisa 2016; Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts, ed. by Filippomaria Pontani, Edizioni Ca´Foscari, Venezia 2017.
Studium textů a jejich ikonografie mapuje vývoj a předávání astronomických znalostí od antiky přes středověk až po raný novověk. Příspěvky na pražské konferenci se budou týkat historických, filologických, ikonografických a kulturních kontextů daných textů, jejich transmisi ve středověké Evropě, stejně jako jejich současnému významu, díky němuž promlouvají jak k badatelům, tak k veřejnosti.