Raně novověké město jako komunikační uzel

Raně novověké město jako komunikační uzel
25. května (středa) / 26. května (čtvrtek)

Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation
25. Mai (Mitt woch) / 26. Mai (Donnerstag)