Historické podoby a proměny komunikace

Předmětem výzkumu budou formy a funkce veřejné komunikace ve středověku a v raném novověku. Jeho badatelskou náplní bude rekonstrukce dobových kontextů komunikativního jednání, konvencí regulujících toto jednání, vývoj médií a platforem komunikace a společenské funkce symbolů, které v ní hrály dominantní roli. Výzkum naváže na již existující spolupráci mezi různými akademickými a univerzitními pracovišti působícími na poli historiografie, filosofie, jazykovědy, teorie umění a literární teorie.


Výzkumné projekty

Komunikace ve středověku: symboly – slova – obrazy

Koordinátor
Robert Novotný, Ph.D. (Filosofický ústav), novotny@flu.cas.cz

Zapojené instituce
Filosofický ústav AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR

Komunikace v raném novověku: formy, struktury, média

Koordinátor
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav), PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav), urbanek@lorien.site.cas.cz

Zapojené instituce
Historický ústav AV ČR; Filosofický ústav AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR