Výzkumná témata

1. Formy, nástroje a rizika veřejné komunikace


2. Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti


3. Komunikace ve středověku: symboly – slova – obrazy


4. Komunikace v raném novověku: formy, struktury, média


5. Usuzování, porozumění a jejich formální modely


6. Kognice, komunikace, mysl, mozek


7. Věda v české společnosti: paradigmata, instituce, komparace


8. Zodpovědný výzkum a inovace: komunikace a propojení mezi vědou a společností


9. Reflexe metodologie přírodních věd


10. Umění jako forma komunikace